Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

praca forum fejs program

AKTUALNOŚCI

„Za życiem” – konsultacje społeczne rządowego programu

Dodano: 26.07.17 12:19


akt88303806

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz przedstawił w Rzeszowie założenia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W konferencji, która odbyła się 25 lipca br. wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Spotkanie z udziałem wiceministra odbyło się w ramach projektu „Konsultacje +” i wpisuje się w cykl szesnastu konferencji regionalnych, podczas których odbywa się opiniowanie zmian ustaw w związku z wejściem w życie programu wsparcia dla rodzin. Inicjatywa skierowana jest zarówno do przedstawicieli organizacji zajmujących się kwestiami wychowawczymi, socjalnymi, niepełnosprawnością, jak też do wszystkich zainteresowanych. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych, dotyczących zmiany ustaw w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Konsultacje dotyczą krajowego aktu prawnego: projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.


Program „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych. W 2017 r. na realizację programu zaplanowano 511 mln zł. W latach 2017 – 2021 na program przeznaczonych zostanie łącznie 3,1 mld zł.


Przed konferencją regionalną wiceminister spotkał się z lokalnymi mediami na briefingu prasowym. W spotkaniu uczestniczyli również poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Mirosław Przewoźnik oraz zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Tomasz Maruszewski.


Jak podkreślił sekretarz stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz, wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin stanowi priorytetowe zadanie państwa wymagające podjęcia wieloaspektowych działań. W naszym kraju osoby niepełnosprawne stanowią 12,2 proc. ludności. Ważne, żeby te osoby czuły się w Polsce dobrze, żeby czuły, że jest im udzielone wsparcie, że mogą korzystać ze wszystkich praw na równi z innymi – powiedział wiceminister. Krzysztof Michałkiewicz zaznaczył, że w tej chwili przygotowywane są rozwiązania na tzw. drugi pakiet zmian w ramach programu. – Chcemy się głównie zająć ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem niepełnosprawnych na rynku pracy. Zaproponowane zmiany dotyczą m. in. warsztatów terapii zajęciowej, np. utworzenia klubów rehabilitacji, czy wprowadzenia stażu rehabilitacyjnego przy warsztatach, wspierających aktywizację zawodową uczestników.


Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przedstawiła podczas konferencji prasowej dotychczasową realizację programu „Za życiem” w województwie podkarpackim. Nawiązała do następujących zadań: rozwoju sieci mieszkań chronionych, sieci środowiskowych domów samopomocy, wzmocnienia profilaktycznego aspektu zadań asystenta rodziny oraz wypłat świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.


Po części konferencyjnej uczestnicy konsultacji wzięli udział w warsztatach dotyczących wsparcia osób z autyzmem; skoordynowanej opieki medycznej nad kobietą w ciąży i wczesnego wspomagania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, roli asystenta rodziny oraz zagadnień związanych z warsztatami terapii zajęciowej.


akt_akt883038064

Zobacz również: