Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

pogoda forum fejs program

AKTUALNOŚCI

„Zawsze jest czas, by zapobiegać przemocy”

Dodano: 11.05.21 15:08


akt28433381

„Zawsze jest czas, by zapobiegać przemocy” – to projekt opracowany przez pracowników Ośrodka Inerwencji Kryzysowej w Górnie. Oferta skierowana jest do osób i rodzin, które doświadczają przemocy domowej lub są nią zagrożone.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie jest jednostką powiatu rzeszowskiego podlegającą bezpośrednio pod Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.


- Pomoc udzielana jest miedzy innymi w formie poradnictwa specjalistycznego w tym prawnego, psychologicznego i rodzinnego oraz bezpiecznego schronienia w sytuacjach uzasadnionych, zagrażających zdrowiu lub życiu osób/rodzin na okres do 3 miesięcy – mówi Agnieszka Gabrowska, dyrektor PCPR w Rzeszowie.


A. Gabrowska wyjaśnia, że Ośrodek corocznie bierze udział w otwartym konkursie na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” ogłaszanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.


W ramach projektu zrealizowano m.in. spotkania i warsztaty ze specjalistami z różnych dziedzin dla członków Klub Seniora 50 plus, spotkanie z rehabilitantem i specjalistą do spraw cyberprzemocy oraz psychologiem.


Warto ofiarować miłość


Realizacja zadań zawartych w projekcie możliwa była dzięki dofinansowaniu i wsparciu ministerstwa, Powiatu Rzeszowskiego, a także współpracy z dyrekcją Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w w Sokołowie Młp. oraz dyrekcją Zespołu Szkół w Sokołowie Młp.


- Fakt, że w taką akcję pomocową zaangażowane są różnorakie ośrodki oraz uczniowie szkół sprawia, że tego rodzaju inicjatywy nabierają szczególnego, szerszego znaczenia. Bywa, że rodziny potrzebują wsparcia w sytuacjach kryzysowych, na przykład w sytuacji zagrożenia przemocą, dlatego staramy się im taką pomoc zapewnić. Mamy świadomość i jesteśmy o tym przekonani, że miłość dziś oferowana potrzebującym rodzinom i dzieciom, na pewno kiedyś wróci do nas wszystkich - mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski.


To m. in. dlatego, od kilku lat prowadzone są przez pracowników OIK zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w szkołach podstawowych, które zagaszają taką potrzebę. Tematyka zajęć dostosowana jest do potrzeb szkoły.akt_akt284333812Przy Ośrodku działa również grupa wsparcia „Orchidea”, której spotkania organizowane są systematycznie, raz w miesiącu. Grupa jest skierowania do kobiet z terenu Powiatu Rzeszowskiego, które w swoim życiu doznały jakiejkolwiek formy przemocy ze strony najbliższych.


xxx


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie to jednostka organizacyjna powiatu, która realizuje zadania z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.


Przy PCPR w Rzeszowie działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. PCPR sprawuje także nadzór nad pięcioma domami pomocy społecznej, środowiskowym domem samopomocy, warsztatem terapii zajęciowej i mieszkaniem chronionym. Jest realizatorem wielu zadań, programów i przedsięwzięć na rzecz różnych grup klientów pomocy społecznej czy systemu pieczy zastępczej. Sprawuje rolę koordynatora w powiatowej polityce społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego.


(pw)


Fot. 1.Agnieszka Gabrowska, dyrektor PCPR w Rzeszowie: - Realizacja zadań zawartych w projekcie możliwa była m. in dzięki dofinansowaniu i wsparciu ministerstwa oraz Powiatu Rzeszowskiego.


Fot. 2.Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski: - Fakt, że w taką akcję pomocową zaangażowane są różnorakie ośrodki oraz uczniowie szkół sprawia, że tego rodzaju inicjatywy nabierają szczególnego, szerszego znaczenia.

Zobacz również: