Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

pogoda forum fejs program

AKTUALNOŚCI

Wchodzi w życie ważna zmiana dotycząca zgłoszeń do ubezpieczeń

Dodano: 17.05.21 12:39


akt31875716

W dokumentach zgłoszeniowych - ZUS ZUA i ZUS ZZA – trzeba będzie wykazywać kod wykonywanego zawodu. "Pozwoli to oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach" - wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

16 maja 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych


w zakresie danych przekazywanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń. Dotyczą one obowiązku wykazywania w formularzach zgłoszeniowych informacji o wykonywanym przez ubezpieczonego zawodzie.


Po co kod zawodu?


"Informacja o wykonywanym zawodzie jest kluczowa przy prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analiz czy prognoz dotyczących rynku pracy i przemian struktury społecznej w Polsce. Ponadto informacje te pozwolą oszacować, w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach. Pragnę uspokoić przedsiębiorców, że dane będą wykorzystywane głównie do celów statystycznych” - mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.


Zwraca uwagę, że wykonywany zawód jest cenną informacją przy budowaniu polityki państwa na najbliższe lata, w tym zdrowotnej. "Kod zawodu pozwoli na analizę orzekanego stopnia niezdolności do pracy – w korelacji z wiekiem i wykonywanym zawodem czy ocenie poziomu wysokości świadczeń – w korelacji z zawodem. Oprócz tego zgromadzone dane będą pomocne przy przeprowadzaniu bilansu wpływów składek do FUS i wydatków na świadczenia dla wybranych grup zawodowych" - dodaje szefowa ZUS.


Potrzeba pozyskiwania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) danych dotyczących wykonywanego przez ubezpieczonego zawodu wynika także z coraz liczniejszych przypadków zgłaszania zapotrzebowania na dane statystyczne m.in. przez ministerstwa, Główny Urząd Statystyczny, instytuty naukowo-badawcze oraz uczelnie.


Zmianie uległy wzory formularzy ZUS ZUA i ZUS ZZA


W formularzu ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej – uaktywnione zostało pole 01 "Kod wykonywanego zawodu" w bloku X.


W formularzu ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych w bloku V - zostało dodane pole 02 – "Kod wykonywanego zawodu" oraz zmienił się opis bloku V na: Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu.


Kod wykonywanego zawodu musi być zgodny z klasyfikacją zawodów określoną przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000227


Program Płatnik oraz aplikacja ePłatnik począwszy od 16 maja 2021 r. jest dostosowany do nowych wzorów dokumentów.


Wojciech Dyląg


regionalny rzecznik prasowy


w województwie podkarpackim


Zobacz również: