Media Rzeszów

Odwiedziło nas:

pogoda forum fejs program

KULTURA

Wielkoformatowa i edukacyjna wystawa fotografii "DZIECI ŚWIATA" Elżbiety Dzikowskiej w Rzeszowie

Dodano: 12.09.23 17:32


kul27224533

Wystawa "Dzieci Świata" autorstwa Elżbiety Dzikowskiej i konkurs plastyczny dla dzieci "Mój przyjaciel z dalekiego świata" w ramach obchodów 12 urodzin Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall.

Millenium Hall postanowiło podarować mieszkańcom Rzeszowa, ale przede wszystkim dzieciom, wielkoformatową i edukacyjną wystawę fotografii "Dzieci Świata" cenionej podróżniczki, Elżbiety Dzikowskiej, przemierzającej od wielu już lat kontynenty, znanej wszystkim widzom, m.in., z legendarnego programu Pieprz i Wanilia, zrealizowanego dla TVP wraz z Tonym Halikiem.


W dniach od 09 do 28 października 2023, rzeszowskie dzieci będą mogły zaprzyjaźnić się ze swoimi rówieśnikami z różnych stron świata w kulturalnej przestrzeni Millenium Hall. Wystawa jest ogólnodostępna i nieodpłatna. Wystawie towarzyszy konkurs plastyczny "Mój przyjaciel z dalekiego świata" dla dzieci w wieku od lat 6 do 12. Prace można przesyłać do 6 października 2023. Regulamin konkursu: www.milleniumhall.pl


Jesteśmy dumni, że będziemy mogli zaprezentować wystawę „Dzieci Świata” autorstwa Pani Elżbiety Dzikowskiej właśnie w Millenium Hall, które przez 12 lat swojej różnorodnej działalności zostało docenione przez mieszkańców i zyskało miano Ikony Rzeszowa. To okazja do podziwiania sztuki, odkrywania piękna różnorodności kulturowej i wspólnego celebrowania odwiedzin w Millenium Hall. – Marta Półtorak, Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall.


Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie zaprasza od 4 września wszystkie dzieci w wieku od lat 6 do 12 do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Mój przyjaciel z dalekiego świata".


"Dzieci Świata" to kolejna wystawa po "Uśmiechu Świata" przepełniona różnorodnością kulturową, empatią, wiarą i nadzieją, z niezwykłą wnikliwością prezentująca dolę i niedolę najmłodszych mieszkańców naszego globu, a przede wszystkim tych z Azji, Afryki czy Ameryki Łacińskiej. Jak pisze autorka w albumie "Dzieci w fotografii Elżbiety Dzikowskiej": „Tam się dzieci rodzi najwięcej, tam ich los jest najtrudniejszy, ale tak samo jak w Polsce kochają swe dzieci tamtejsi rodzice, tak samo pragną by ich przyszłość była lepsza. Chciałabym, aby (...) polskie dzieci zaprzyjaźniły się z przedstawionymi na moich fotografiach rówieśnikami."


Dzieci w fotografiach Elżbiety Dzikowskiej najczęściej żyją w biedzie, bez możliwości nauki, od najmłodszych lat pracując, aby wspomóc rodziców, opiekują się młodszym rodzeństwem, niejednokrotnie głodują. Pomimo wielu trosk i przeciwieństw losu starają się znaleźć czas na zabawę i dzielą się z nami tym, co mają najcenniejsze, uśmiechem, który jest najkrótszą drogą do serca.


Organizatorzy mają nadzieję, że wydarzenie będzie okazją do zwrócenia uwagi na problemy i potrzeby dzieci w najdalszych zakątkach świata, a jednocześnie impulsem do niesienia Im pomocy.


Wystawa fotografii "Dzieci Świata" Elżbiety Dzikowskiej została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa i UNICEF Polska.


Serdecznie zapraszamy!


Joanna Szefer


historyk sztuki


kurator wystawy


tel.: 78 48 48 057 / 91 48 10 827


Regulamin konkursu plastycznegoMój przyjaciel z dalekiego świata
Pod honorowym patronatem:


Pana Konrada Fijołek Prezydenta Miasta Rzeszowa i UNICEF Polska
towarzyszący edukacyjnej wystawie fotografii "Dzieci Świata" Elżbiety Dzikowskiej kurator wystawy i promotor konkursu: Joanna Szefer, historyk sztuki
I. Postanowienia ogólne1.Organizatorem konkursu w Rzeszowie jest spółka pod firmą Develop Investment sp. z o.o. z siedzibą w (35-030) Rzeszowie przy Alei Pod Kasztanami 10 zarządzająca Centrum KulturalnoHandlowym Millenium Hall (zwana dalej Organizatorem).2.Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 września 2023 roku i trwa do dnia 6 października 2023 roku.3.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 12 października 2023 roku o godzinie 15:00. Wręczenie nagród nastąpi dnia 14 października 2023 roku w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall.4.Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.5.Fundatorem nagród w Konkursie jest Action Globe Consulting.
6.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).7.Udział w Konkursie jest bezpłatny.8.Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Joanna Szefer - kurator wystawy i promotor konkursu, e-mail: joanna.szefer_agc2023@outlook.com, telefon: +48 78 48 48 057.

II.Idea KonkursuIdeą Konkursu jest przede wszystkim rozwijanie wyobraźni i wrażliwości twórczej, intelektualnej i estetycznej dzieci, jak również ich uwrażliwienie na sprawy różnorodności kulturowej, przyjaźni, tolerancji i pokoju. Ponadto, Konkurs promuje czynny udział w wystawach fotograficznych, plastycznych i czytelnictwie wśród dzieci, przekładając się na rozwój zainteresowań plastycznych dzieci z popularyzacją i pogłębianiem różnych technik rysunkowych, malarskich i graficznych.III.Zasady konkursu


1.W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 12 roku życia zamieszkałe na terytorium miasta i gminy Rzeszów (zwane dalej Uczestnikiem).2.Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika na udział w Konkursie oraz wyrażenie przez niego w imieniu Uczestnika zgody na wykorzystanie pracy plastycznej w sposób określony w Regulaminie. Zgody te są wyrażane poprzez wypełnienie oświadczeń, których wzór stanowi załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.3.Każdy Uczestnik może w ramach Konkursu przesłać Organizatorowi maksymalnie 3 prace plastyczne. Nagrodzona może zostać najwyżej jedna praca plastyczna danego Uczestnika.4.Każda praca może mieć tylko jednego autora; w Konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe tj.


wykonane przez więcej niż jedną osobę (w tym przy pomocy innych osób).5.Prace wykonane na Konkurs muszą być pracami samodzielnymi i oryginalnymi. Nie mogą też być pracami prezentowanymi na innych konkursach plastycznych.6.Każdy uczestnik powinien mieć swojego opiekuna.7.Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza nieodpłatne przekazanie na rzecz Organizatora Konkursu majątkowych praw autorskich do nich, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.). W szczególności, Organizator Konkursu ma prawo do utrwalania i zwielokrotniania prac plastycznych poprzez wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzania prac do obrotu i rozpowszechniania ich przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Powyższe odnosi się za równo do całości jak i do części danej pracy konkursowej.
8.Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora pod adresem www.milleniumhall.pl
IV Charakterystyka prac


1.Prace można wykonać w dowolnej technice malarskiej (akwarela, farba plakatowa, tempera, akryl), rysunkowej (pastel, kredka, sepia, tusz), lub mieszanej (łączenie wyżej wymienionych technik, kolaż), w formacie nie większym niż A3 (297 x 420 mm) i nie mniejszym niż A4.


2.Zadaniem Uczestnika Konkursu jest namalowanie / narysowanie historii obrazującej poznanie swojego przyjaciela z wybranego kraju lub interesującego momentu zawartej przyjaźni czy też wspólnej przygody. Z możliwością uruchomienia wodzy wyobraźni, zwłaszcza w przypadku, gdy Uczestnik nie ma jeszcze przyjaciela w dalekim świecie a chciałoby go mieć (dalej: praca plastyczna)


3.Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie według poniższego wzoru:


Imię i nazwisko autora pracy __________________________________________________________


Wiek___________________________________________________________________


Tytuł pracy ______________________________________________________________ Dane uczestnika


Adres kod pocztowy __________ miejscowość __________________


Dane kontaktowe do rodzica/opiekuna prawnego


Telefon: ___________________________ e-mail: ____________________________________
4.Prace będą oceniane w jednej kategorii wiekowej 6-12 lat.


5.Jury będzie oceniać nadesłane prace plastyczne, biorąc pod uwagę następujące kryteria: a) jasność przekazu wizualnego,


b)pomysłowość, oryginalność i kreatywność,


c)estetykę wykonania.


V Jury1.O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołane przez Organizatora w tym celu Jury.2.W skład Jury wejdą:•Elżbieta Dzikowska – podróżniczka, autorka książek i programów telewizyjnych, audycji radiowych, artykułów publicystycznych oraz wystaw sztuki współczesnej • Paweł Barski – dyrektor marketingu i komunikacji UNICEF Polska


•przedstawiciel Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall
kul_kul272245333Jury zakłada sobie prawo do dyskwalifikacji prac niespełniających zasad Konkursu. Prace dostarczane po wyznaczonym przez Organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z Regulaminem nie będą oceniane.


3. Decyzje Jury o wyłonieniu zwycięzców Konkursu są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.


VI Nagrody1.Organizator przyzna nagrody 6 (sześciu) Uczestnikom - zwycięzcom Konkursu. Nagrodami w Konkursie są książki autorstwa Elżbiety Dzikowskiej i Wiesławy Wierzchowskiej "Bajki nie bajki. Opowieści z całego świata »", wyd. Pascal. Nagrodzeni otrzymają również pamiątkowe dyplomy.2.Wręczenie nagród nastąpi 14 października 2023 roku w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall. Ogłoszenie wyników zostanie podane na stronie internetowej Organizatora www.milleniumhall.pl oraz na funpage’u na portalu Facebook : https://www.facebook.com/MilleniumHall/3.Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową, a nagrody zostaną wręczone przez Organizatora w dniu 14 października 2023 roku w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall.VII. Termin i miejsce nadsyłania prac


1.Prace plastyczne w imieniu Uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni oraz nauczyciele.2.Prace plastyczne można dostarczyć osobiście do Punktu Informacyjnego Millenium Hall (poziom 0) od poniedziałku do soboty, w godzinach od 10 :00 do 21 :00 bądź przesłać za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej na adres:


Dział Marketingu Millenium Hall al. Kopisto 1/244


35-315 Rzeszów


Z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel z dalekiego świata”3.Prace należy przesyłać do dnia 6 października 2023. O zachowaniu terminu decyduje data nadania pracy na adres Organizatora wskazany w ust. 2 powyżej bądź data prezentaty Punktu Informacyjnego Millenium Hall.


4.Do prac należy dołączyć kopertę z załącznikami (nr 1 i nr 2):


1)karta zgłoszeniowa z danymi osobowymi Uczestnika, zawierająca pisemną zgodę rodziców lub opiekunów Uczestnika na udział w Konkursie oraz ich zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Organizatora praw autorskich do pracy Uczestnika (załącznik nr 1 do Regulaminu),


2)pisemna zgoda rodziców lub opiekunów Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestników w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


(Dz.U.U.E.L.2016.119.1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).


6. Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie prac podczas przesyłki.


VIII. Postanowienia końcowe


1.Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.


2.W sprawach spornych lub wątpliwych ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.


3.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody. Wszelkie zmiany dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej www.milleniumhall.pl


4.Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Konkursu.


5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 września 2023 roku.Rzeszów, dnia: 4 września 2023 r.
Załącznik nr 1


Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział Uczestnika w konkursie „Mój przyjaciel z dalekiego świata”


Imię i nazwisko dziecka – autora pracy .…….….………………………………………………………………


Wiek dziecka …………………………………………………………………………………………………………………


Tytuł pracy konkursowej ………………………………………………………………………………………………


Adres


kod pocztowy ………….. - ……………. miejscowość .…………………………………………


Dane kontaktowe do rodzica/opiekuna prawnego


Telefon …………………………….…. e-mail:………………………………………………………….


Wyrażam zgodę na udział dziecka – autora pracy ……………………………………………………….……………………………… w konkursie „Mój przyjaciel z dalekiego świata” organizowanym przez Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall.Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni ją akceptuję. Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu jest wyłącznie autorstwa dziecka i wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz organizatora konkursu majątkowych praw autorskich do pracy, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. Zm.). W szczególności, organizator konkursu ma prawo do utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych poprzez wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzania prac do obrotu i rozpowszechniania ich przez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Załącznik nr 2


Zgody rodziców/opiekunów prawnychWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich, jako Rodzica oraz danych osobowych dziecka – autora pracy, dla celów związanych z organizacją i realizacją Konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej poprzez stronę internetową i media społecznościowe Organizatora.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnegoWyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku dziecka – autora pracy, w tym publikację na stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora w związku z ew. wręczeniem nagrody.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnegoWyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora bieżących informacji handlowych, ofert promocyjnych i komunikacji marketingowej na podany w formularzu numer telefonu komórkowego


 TAK  NIE


Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora bieżących informacji handlowych, ofert promocyjnych i komunikacji marketingowej na podany w formularzu adres e-mail


 TAK  NIE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Miejscowość, data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 3


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika konkursu „Mój przyjaciel z dalekiego świata”


1.Administratorem danych osobowych zgromadzonych w ramach konkursu „Mój przyjaciel z dalekiego świata” jest Develop Investment Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, Aleja Pod Kasztanami


10, 35-030 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000324479, NIP: 8181677755, REGON: 180401245.


2.Dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w konkursie „Mój przyjaciel z dalekiego świata” (art.6 ust. 1 lit. a RODO) oraz - dla Uczestników, którzy wyrazili zgodę marketingową - w celu przesyłania bieżących informacji handlowych, ofert promocyjnych i komunikacji marketingowej (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


3.Odbiorcą danych osobowych Uczestników Konkursu poza Administratorem będą dostawcy usług IT.


4.Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenia nagród lub przez okres niezbędny do realizacji ważnego interesu prawnego Administratora.


Dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę marketingową będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.


5.Administrator realizuje prawa uczestników w tym prawo do dostępu do treści danych, do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych Uczestnika. Więcej informacji na temat wykonywania praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej Administratora: www.milleniumhall.pl


6.Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@marma.com.pl lub pisemnie na adres: 35-030 Rzeszów, Aleja pod Kasztanami 10, z dopiskiem „Dotyczy danych osobowych”.


7.Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


8.Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.


Zobacz również: